Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A print preview

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
more options

A print preview is displayed when printing is executed, and a print dialog is displayed when the print button is clicked. Not long ago, the print preview did not appear. Are there any settings or tools that do not display the print preview?

A print preview is displayed when printing is executed, and a print dialog is displayed when the print button is clicked. Not long ago, the print preview did not appear. Are there any settings or tools that do not display the print preview?