Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have version 87. All my tabs no longer have the + signs attached to them so I can create a new tab

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lawisevil

more options

My tabs used to have + signs so I can click on the + and create a new tab.

They are all gone.

How do I fix this?

Giải pháp được chọn

Normally there is one + button (new tab button) at the end of the row of tabs. If that is missing, call up the Customize tab --

Customize Firefox controls, buttons and toolbars

-- and see whether it is in the box of available buttons, and you can drag it back where it belongs. if it's not in the box, check whether it is on another bar. In both the Customize box and on other bars, the button has a different appearance (see attached screenshot).

Can you track it down? If not, there is a "Restore Defaults" button at the bottom of the Customize tab to go back to the factory toolbar layout.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Normally there is one + button (new tab button) at the end of the row of tabs. If that is missing, call up the Customize tab --

Customize Firefox controls, buttons and toolbars

-- and see whether it is in the box of available buttons, and you can drag it back where it belongs. if it's not in the box, check whether it is on another bar. In both the Customize box and on other bars, the button has a different appearance (see attached screenshot).

Can you track it down? If not, there is a "Restore Defaults" button at the bottom of the Customize tab to go back to the factory toolbar layout.

Hữu ích?

more options

Thanks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.