Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

restoring favorite toolbar

more options

As Firefox was working slowly, I used restore option as describe. But I didn't make a backup of my personnal toolbar with all my favorites... How can i restore it?

Thank you for your help

As Firefox was working slowly, I used restore option as describe. But I didn't make a backup of my personnal toolbar with all my favorites... How can i restore it? Thank you for your help

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

tmaillou said

As Firefox was working slowly, I used restore option as describe. But I didn't make a backup of my personnal toolbar with all my favorites... How can i restore it?

Usually after a Refresh all of your bookmarks are available in your new profile, but the toolbar might be hidden. If you show the toolbar, are the bookmarks there? More info in this article: Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window.