Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark importer from Chrome

more options

I have recently migrated back to Firefox from Chrome. I followed the instructions to import my bookmarks and forgot that I was logged into my work chrome account, so those bookmarks were imported. When I followed the same procedure using my personal google account, the procedure did not work. Is there a way to import bookmarks from multiple google accounts into Firefox? Any help here would be greatly appreciated. Thank you!

I have recently migrated back to Firefox from Chrome. I followed the instructions to import my bookmarks and forgot that I was logged into my work chrome account, so those bookmarks were imported. When I followed the same procedure using my personal google account, the procedure did not work. Is there a way to import bookmarks from multiple google accounts into Firefox? Any help here would be greatly appreciated. Thank you!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello jake,

bookmarks can be exported and imported between browsers.

if you can export all your bookmarks to an html file (then save that file to your disk), that file can then be used to import the bookmarks into another browser.

take a look at the browsers "export/import" features.