Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox Nightly

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I revert from Nightly back to normal FireFox? When I try to install the normal FireFox I lose all of bookmarks and saved passwords etc.

Giải pháp được chọn

Have you considered connecting both Nightly and Firefox 87 to the same Firefox Account and using Sync for this data exchange? How do I set up Sync on my computer?

Otherwise...

Regular Firefox and Nightly use different profile folders. Because Nightly is two versions later, it may not give you stable results to force Firefox 87 to use it. There is a method for that if you want to try it toward the end of the following article: Dedicated profiles per Firefox installation.

Otherwise, you could migrate key data files from your Nightly profile folder to your regular release profile folder. This article has more info on those: Recovering important data from an old profile.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Have you considered connecting both Nightly and Firefox 87 to the same Firefox Account and using Sync for this data exchange? How do I set up Sync on my computer?

Otherwise...

Regular Firefox and Nightly use different profile folders. Because Nightly is two versions later, it may not give you stable results to force Firefox 87 to use it. There is a method for that if you want to try it toward the end of the following article: Dedicated profiles per Firefox installation.

Otherwise, you could migrate key data files from your Nightly profile folder to your regular release profile folder. This article has more info on those: Recovering important data from an old profile.

Hữu ích?

more options

I would advise against trying to use the Nightly profile with release at this will likely break storage (Nightly uses LSNG) and possibly other components that are using newer schemes, o best is to use Sync or if possible use export/import if possible (bookmarks, logins, tabs).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.