Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Load a local html page as new tab

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Léo

more options

Hi everyone,

I'd like my new tab page to be a local html file (that uses .js scripts and local image files so I cannot use this add-on or that one).

A few versions of Firefox ago, the method described [https://support.mozilla.org/en-US/que.../1251199|here] worked perfectly fine but it's not the case any more.

I'm using MacOS version 11.2.2 and the latest version of Firefox (87.0 64 bits).

Thanks in advance to anyone who will be able to provide help! Best, Léo

Hi everyone, I'd like my new tab page to be a local html file (that uses .js scripts and local image files so I cannot use [https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/custom-new-tab-page/ this add-on] or [https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/new-tab-override/ that one]). A few versions of Firefox ago, the method described [[https://support.mozilla.org/en-US/questions/1251199|here]] worked perfectly fine but it's not the case any more. I'm using MacOS version 11.2.2 and the latest version of Firefox (87.0 64 bits). Thanks in advance to anyone who will be able to provide help! Best, Léo

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'm so sorry, I get the link above wrong... Here's the right one https://support.mozilla.org/en-US/questions/1251199