Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Did I just lost FOREVER my Google account/passwords?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi eageafs

more options

So, there's this one thing, I had to reset to factory my computer due to bad performance and there was this problem which was the password of my Firefox Sync account, I couldn't literally get access to the account because the password was generated through Firefox's password generator, nor I didn't even save it, so I ended up resetting the password AND THE BAD THING is that I literally lost all of my saved passwords for all of my Google Accounts, and one of those Google Accounts is my PayPal business account, so if PayPal requests a verification if it's really me and sends the verification to the Google Account I have no longer access to, then I am screwed enough. Any ideas of what to do to fix that?

So, there's this one thing, I had to reset to factory my computer due to bad performance and there was this problem which was the password of my Firefox Sync account, I couldn't literally get access to the account because the password was generated through Firefox's password generator, nor I didn't even save it, so I ended up resetting the password AND THE BAD THING is that I literally lost all of my saved passwords for all of my Google Accounts, and one of those Google Accounts is my PayPal business account, so if PayPal requests a verification if it's really me and sends the verification to the Google Account I have no longer access to, then I am screwed enough. Any ideas of what to do to fix that?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have this one file from the past months, but it isn't doing anything else rather than just recover my bookmarks, isn't it?