Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I tell if I'm using a "fake" version of Firefox or not?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hey there! I was just reading an article that said you should only download Firefox from the official website. I downloaded Firefox a few months ago, so I'm honestly not sure where I downloaded it from. Is there any way for me to tell if I am using a "real" Firefox?

Thanks :)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.


There are websites that do give you the real programs you want. But there are other sites that try to trick you.


If you are not sure, go to the website of the True Owner of the program in question. For example, to check out Firefox, go to https://www.mozilla.org

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

UPDATE: I decided to uninstall and re-install firefox from mozilla.org- just to be safe.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.


There are websites that do give you the real programs you want. But there are other sites that try to trick you.


If you are not sure, go to the website of the True Owner of the program in question. For example, to check out Firefox, go to https://www.mozilla.org

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.