Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I disable google translate?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

And suddenly.. there was Google translate asking me to translate a certain website. For the life f me (and I googled myself silly) I CANNOT get it to stop. even when I tell it I do not need it.

I've tried every trick I could find, yet to no avail.

I've NOT installed any add ons that would enable this. And it only happens with one website (hannants.co.uk) and no other (as far as I can see now). This is really ticking me off.

Like I said I googled to no avail and no extension within Firefox that I can see that are enabling. Can any one please help me is turning this piece of crap translation off?

Thanks

Harald

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Some websites offer a Google Translate toolbar as part of their page code and this page includes code to embed a Google translate page.

I only see the translate button and not the actual toolbar, but the page might save a possible choice in a cookie.

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.