Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pasting in FireFox and screenshots not working - FireFox developer 88.0b2 (64bit) on Win10 Pro x64

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Fritex

more options

Recently, I think it was yesterday when I updated FireFox developer to 88.0b2 (64bit) on my OS Windows 10 Pro (x64) 22H2 19042.870.

Firstly I noticed "take screenshot" option dissapeared from "3 dots" on the URL bar. Secondly, the "paste" (right click or CTRL + V) stopped working.

I cannot paste text neither from my Notepad or some Text Editor as usuall to some input field or textarea on some Website.

I can copy text from some input field of an Website, but cannot paste the text inside it from a Windows Explorer or whatever.

What is that wrong with FireFox stable/unstable versions?

I've had problems on "normal" FireFox, now I got them either on "developer". I really like this browser, but more and more it seems I would need to switch to some other just because.

Giải pháp được chọn

Okay, fixed - Eset NOD32 Internet Security -> Web access -> Banking & Payment protection - I have had an option "Protect all Web browsers" enabled with "all extensions".

When I turned it to "diasbled", copy-paste of large chunk text as before is working back again.

This option prevented pasting large text into textarea of my Firefox web browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Especially when pasting huage text like 400 lines of HTML/CSS, 14.000 characters into textarea field.

Why this happens?

Hữu ích?

more options

I managed to get now to Default FirFox, screenshot works, but again, a lot of text pasting into input textarea is not working.

Cannot work as a Web developer -.-

Hữu ích?

more options

Is the Windows 10 error somewhere? Registry or what?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Okay, fixed - Eset NOD32 Internet Security -> Web access -> Banking & Payment protection - I have had an option "Protect all Web browsers" enabled with "all extensions".

When I turned it to "diasbled", copy-paste of large chunk text as before is working back again.

This option prevented pasting large text into textarea of my Firefox web browser.

Hữu ích?

more options

Also, when I got back to Normal FireFox from my FireFox Developer, same extenstions, updated to

Firefox 87.0 (x64) - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0 Windows_NT 10.0 19042

Screenshot are back on "3 dots".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.