Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab restsoration

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MainGoldDragon

more options

When I mistakenly delete a tab I would like to me able to restore it. If it does not already exist, it could be added to the Firefox menu. When I have many tabs open, sometimes I would like to open yet another tab and I mistakenly delete the last tab rather than clicking on +. This might be because the + is not bright white and seems a bit gray, or because I have so many tabs open the delete sign X does not appear.

When I mistakenly delete a tab I would like to me able to restore it. If it does not already exist, it could be added to the Firefox menu. When I have many tabs open, sometimes I would like to open yet another tab and I mistakenly delete the last tab rather than clicking on +. This might be because the + is not bright white and seems a bit gray, or because I have so many tabs open the delete sign X does not appear.

Được chỉnh sửa bởi Ron Ryden vào

Giải pháp được chọn

Try pressing Ctrl+Shift+T or open the Menu Bar (right click near but not On the navigation bar, select "Menu Bar" or press Alt to have the menu bar show up). Click History, then Recently Closed Tabs.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Try pressing Ctrl+Shift+T or open the Menu Bar (right click near but not On the navigation bar, select "Menu Bar" or press Alt to have the menu bar show up). Click History, then Recently Closed Tabs.

more options

Clicking on View History worked. Thank you. It took me a while to find it, though. I left clicked on View History.

Được chỉnh sửa bởi Ron Ryden vào

more options

Ron Ryden said

Clicking on View History worked. Thank you. It took me a while to find it, though. I left clicked on View History.

Oh I see. Yeah "View" and "History" are two different things altogether.