Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

opens to bottom of page

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tape

more options

My firefox pages are opening at the bottom of the page instead of the top. Not all

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The Refresh feature (called "Reset" in older Firefox versions) can fix many issues by restoring Firefox to its factory default state while saving your bookmarks, history, passwords, cookies, and other essential information.

Note: When you use this feature, you will lose any extensions, toolbar customizations, and some preferences. See the Refresh Firefox - reset add-ons and settings article for more information.


To Refresh Firefox:

1.Open the Troubleshooting Information page using one of these methods:

  • Click the menu button , click help and select Troubleshooting Information. A new tab containing your troubleshooting information should open.
  • If you're unable to access the Help menu, type about:support in your address bar to bring up the Troubleshooting Information page.

2. At the top right corner of the page, you should see a button that says "Refresh Firefox" ("Reset Firefox" in older Firefox versions). Click on it.

3. Firefox will close. After the refresh process is completed, Firefox will show a window with the information that is imported.

4. Click Finish and Firefox will reopen.

If you still have problems. Please report back to us!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.