Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc. will be installed shortly" but doesn't install

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2414 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to get Netflix to play on my new Macbook Air (M1). Not working. A little sleuthing led me to check about:addons, where I see this message "OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc. will be installed shortly." However, the installation is not happening. Help!

I am trying to get Netflix to play on my new Macbook Air (M1). Not working. A little sleuthing led me to check about:addons, where I see this message "OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc. will be installed shortly." However, the installation is not happening. Help!

Giải pháp được chọn

Hi,

we're not using OpenH264 Video Codec for Netflix. Perhaps you have to install Rosetta. See Netflix, Hulu, Disney+ or Prime error after installing Firefox version 84 on Mac.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

we're not using OpenH264 Video Codec for Netflix. Perhaps you have to install Rosetta. See Netflix, Hulu, Disney+ or Prime error after installing Firefox version 84 on Mac.

more options

Note that Netflix uses Widevine to play DRM protected videos.

Try to toggle DRM off/on to see if that makes Firefox (re)load DRM components.