Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

import passwords from CSV file

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 59456 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TLindow

more options

Is there any way to import passwords from a CSV file instead of from another web browser?

Is there any way to import passwords from a CSV file instead of from another web browser?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

more options

^: See the note at the bottom of that article about how to enable CSV import via the about:config page.

more options

If there are problems with importing then use "Create New Login" in Lockwise and export this file to get an example of the format of the file.

more options

To TyDraniuK:

Thanks so much. It worked perfectly. I did have to go through the steps of getting "Import from a File" added to the drop-down menu.