Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CVMServer crashed by firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Firefox 86 on mac mini M1, OS 11.2.3 Every time I start Firefox on my mac mini crashes the Process:

CVMServer [4873] Path: /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer Identifier: CVMServer Version: 177.22 Code Type: ARM-64 (Native) Parent Process: launchd [1] Responsible: CVMServer [4873] User ID: 0

Firefox 86 on mac mini M1, OS 11.2.3 Every time I start Firefox on my mac mini crashes the Process: CVMServer [4873] Path: /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer Identifier: CVMServer Version: 177.22 Code Type: ARM-64 (Native) Parent Process: launchd [1] Responsible: CVMServer [4873] User ID: 0