Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Jitsi screen share

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
more options

Hello group, I am preparing a meet.jit.si session and during this procedure I discovered, that I can not share my (as host) screen with my guests. Firefox runs under Debian 9 and 10 (2 machines) ... the screensharing works under Chrome but not under Firefox. Is there an add-on or setting, which allows screensharing?

As I need it for next week this issue is kind of urgent. thanks Jörg

Hello group, I am preparing a meet.jit.si session and during this procedure I discovered, that I can not share my (as host) screen with my guests. Firefox runs under Debian 9 and 10 (2 machines) ... the screensharing works under Chrome but not under Firefox. Is there an add-on or setting, which allows screensharing? As I need it for next week this issue is kind of urgent. thanks Jörg