Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

GET AMAZON OFF MY "TOP SITES"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

PLEASE tell me how to get Amazon OFF of my Top Sites! I have been reading suggestions but none work. I NEVER EVER USE this darn company. I HATE IT. They are STILL destroying small businesses and NO ONE who has any social conscience should support them.

So WHY is it in my Top Sites? Makes no sense at all. I LIKE top sites so don't want to completely disable it but I want this pernicious evil company GONE from my opening page.

VERY much appreciate any help. Thank you very much.

sfb

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.