Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multi-Account Containers Issues

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hello,

- Multi Account Containers installed - Several add-ons requiring MAC are recommended to be disabled due to thinking it is not installed - Even the MAC extension thinks MAC not installed - Enable Container Tabs grayed (blued) out - I am not forcing private windows/tabs

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do you want to use containers? If you want to use containers, don't disable those extensions.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hi Brad, in your screenshot, the setting is locked "on," so that looks normal. But Multi-Account Containers thinks container tabs are not enabled -- it's giving you some kind of error message?

Hữu ích?

more options

Hello and thanks so much for your response. If you look at the bottom of my screenshot you see the error... several other extensions showed the same error and suggested I disable them. No other errors outside of that.

Hữu ích?

more options

I guess it depends on how you read it. To me, it's not an error, but an explanation of why you are not allowed to turn off the "Enable Container Tabs" setting. You are not allowed to turn off "Enable Container Tabs" because an extension requires it. If you want access to the setting, you need to disable the extension. Does that make sense? Probably it could be written more clearly.

Hữu ích?

more options

Hmmm... i wonder why the suggested solution is to disable the extension and the option to un-enable container tabs is grayed out?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Do you want to use containers? If you want to use containers, don't disable those extensions.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.