Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How does Firefox highlights section work with YouTube

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RAKty

more options

Hi! Even if i'm an old user of Firefox, i'm new to this support/forum thing, so I apologise if i'm in the wrong place. Today, after watching some videos on a specific youtube channel, i noticed that the channel appeard on the "highlights" section in the home page of Firefox. Nothing strange in that, but i noticed that the thumbnail of the user of that youtube channel was in high definition in the "highlights", even if when I viewed the page information of YouTube, on the media tab, I wasn't able to find an image with such an hight resolution. I would be clear: I'm not talking about the YouTube red logo, but on the user's channel image (rounded, near the name). The "moz-page-thumb://thumbnails/?url........" have a resolution of 448px x 448px. The image on youtube have the maximum resolution of 176px x 176px. So... Where have Firefox finded that image?? Is there involved some kind of upscaling?? I really appreciate the hard work of Mozilla, and I hope that will go on on this way.

Hi! Even if i'm an old user of Firefox, i'm new to this support/forum thing, so I apologise if i'm in the wrong place. Today, after watching some videos on a specific youtube channel, i noticed that the channel appeard on the "highlights" section in the home page of Firefox. Nothing strange in that, but i noticed that the thumbnail of the user of that youtube channel was in high definition in the "highlights", even if when I viewed the page information of YouTube, on the media tab, I wasn't able to find an image with such an hight resolution. I would be clear: I'm not talking about the YouTube red logo, but on the user's channel image (rounded, near the name). The "moz-page-thumb://thumbnails/?url........" have a resolution of 448px x 448px. The image on youtube have the maximum resolution of 176px x 176px. So... Where have Firefox finded that image?? Is there involved some kind of upscaling?? I really appreciate the hard work of Mozilla, and I hope that will go on on this way.

Tất cả các câu trả lời (1)