Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pins not saved when quitting Firefox.

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • Trả lời mới nhất được viết bởi sgtnasty

more options

I have turned on preferences General -> Startup -> Restore previous session AND Warn you when quitting the browser. Firefox does neither of these. My session never gets restored, my pins are never saved and it never warns me when I quit.

Firefox for linux 86.0 (64-bit)

All the troubleshooting examples I find on these support pages are for much older versions of Firefox and 3-4 years old.

Giải pháp được chọn

Does your Firefox remember history normally, or are you losing history as well?

When Firefox does not restore your pinned tabs, is it possible to restore them manually as follows:

 • "3-bar" menu button > Restore Previous Session
 • (menu bar) History > Restore Previous Session

If they are missing or grayed, check either:

 • "3-bar" menu button > Library > History > Recently Closed Windows
 • "Library" toolbar button > History > Recently Closed Windows
 • (menu bar) History > Recently Closed Windows
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.


Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Does your Firefox remember history normally, or are you losing history as well?

When Firefox does not restore your pinned tabs, is it possible to restore them manually as follows:

 • "3-bar" menu button > Restore Previous Session
 • (menu bar) History > Restore Previous Session

If they are missing or grayed, check either:

 • "3-bar" menu button > Library > History > Recently Closed Windows
 • "Library" toolbar button > History > Recently Closed Windows
 • (menu bar) History > Recently Closed Windows

Hữu ích?

more options

jscher2000 said

Does your Firefox remember history normally, or are you losing history as well? When Firefox does not restore your pinned tabs, is it possible to restore them manually as follows:

This was the issue/confusion. I have it set to clear history on quit. I turned that off and its working now as expected. Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.