Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when i open pdf firefox ALWAYS asks what to do

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Firefox just updated, without my permission, which is another problem. But now when i try to open pdf files, firefox always ask what to do. In Options > General > Appliacations i set pdf files to open with firefox, but firefox still asks what to do. In the window where it asks what to do, there is a tick box saying "Do this automatically from now on", even if i choose that option it still ends up asking what to do the next time i open a pdf file.

Giải pháp được chọn

Sorry to make this complicated, but always doesn't mean always because...

When you open a link to a PDF, three things can happen:

(1) The server allows the browser to retrieve the PDF as web content. Firefox will follow your instructions on the Options/Preferences page. If you have Open in Firefox set, Firefox will show the PDF in the built-in viewer (and save the file in the web cache with other files collected during browsing).

(2) The server tries to force the browser to download the file by setting the Content-Disposition header to "attachment". Firefox will show the dialog letting you choose between Open in Firefox, Open (in another app), and Save. (If you choose either Open option, Firefox will save the file in your system's Temp folder.)

(3) The server doesn't indicate that the file has Content-Type application/pdf so Firefox doesn't follow your rules for handling PDFs. Instead you get the standard Download dialog with Open and Save.


I wrote an add-on to work around these issues:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/content-type-fixer/

If you decide to try it, after installation, click its Zzzz button to turn it on. Then click the button again and set the Content-Disposition Override to "Follow my settings (inline)".

As long as the file has a .pdf extension that should work around both #2 and #3.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry to make this complicated, but always doesn't mean always because...

When you open a link to a PDF, three things can happen:

(1) The server allows the browser to retrieve the PDF as web content. Firefox will follow your instructions on the Options/Preferences page. If you have Open in Firefox set, Firefox will show the PDF in the built-in viewer (and save the file in the web cache with other files collected during browsing).

(2) The server tries to force the browser to download the file by setting the Content-Disposition header to "attachment". Firefox will show the dialog letting you choose between Open in Firefox, Open (in another app), and Save. (If you choose either Open option, Firefox will save the file in your system's Temp folder.)

(3) The server doesn't indicate that the file has Content-Type application/pdf so Firefox doesn't follow your rules for handling PDFs. Instead you get the standard Download dialog with Open and Save.


I wrote an add-on to work around these issues:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/content-type-fixer/

If you decide to try it, after installation, click its Zzzz button to turn it on. Then click the button again and set the Content-Disposition Override to "Follow my settings (inline)".

As long as the file has a .pdf extension that should work around both #2 and #3.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.