Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I generate new passwords using Firefox's Logins and Passwords?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3172 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PALLAS

more options

Hi, Just like to ask this: How do I generate new passwords using Firefox's Logins and Passwords?

Waiting for your reply asap, thank you so much.

Cool Regards, Pallas

Hi, Just like to ask this: How do I generate new passwords using Firefox's Logins and Passwords? Waiting for your reply asap, thank you so much. Cool Regards, Pallas

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Hi TyDraniu, I tried to generate a secure password using the link which you gave me but it's not working. Then I right-click and found the generate password option but to my discovery there's no special characters generated so I don't think I will save my usernames & passwords in Firefox browser.

Case Closed & thanks for your help.

Cool Regards, Pallas

Được chỉnh sửa bởi PALLAS vào

more options

You can still add or exchange one character of the generated password to a special char.

more options

Hi TyDraniu,

I personally like auto-generated passwords without me manually add special characters or exchange one character. Because I have more than 30 accounts so I’m lazy to manually add special characters for more than 30 passwords.

Anyway, thanks for your advice.

Have a wonderful day.

Cool Regards, Pallas

Được chỉnh sửa bởi PALLAS vào