Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is my menu bar?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pdsimdars

more options

I had it set to always show my menu bar and this AM it is not there. I looked in preferences and couldn't find that option. What happened? I like to have that menu bar up there so I don't have to constantly hit that 'alt' key to get it.

Giải pháp được chọn

Hello pdsimders,

I am not sure why it disappeared on you. Could be a fluke.

But try "right clicking" somewhere at the top on the browser window and select your menu bar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

pdsimdars said

I had it set to always show my menu bar and this AM it is not there. I looked in preferences and couldn't find that option. What happened? I like to have that menu bar up there so I don't have to constantly hit that 'alt' key to get it. I just noticed I can't get the menu bar even if I hit the 'alt' key.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hello pdsimders,

I am not sure why it disappeared on you. Could be a fluke.

But try "right clicking" somewhere at the top on the browser window and select your menu bar.

Hữu ích?

more options

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.