Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When was the merging of Mozilla Support login and Firefox Account login completed?

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ajk1962f

more options

Per the attached, I've just read that users with Mozilla Support accounts must now log into Mozilla Support using their Firefox Accounts login. The article does not specify when the merge of the two products was complete (i.e. a specific date in 2020). While it may not seem consequential to provide the completion date once this date has passed, it would be very helpful in the interest of transparency if you would specify the date that the process was completed. Thank you in advance.

ajk1962f

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

April 14, 2020. You can add it to the article if you like (similar to editing a wiki).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Giải pháp được chọn

April 14, 2020. You can add it to the article if you like (similar to editing a wiki).

Hữu ích?

more options

Thanks! Just submitted the article edit.

Checking the edit history, I see that not all of the submitted edits were reviewed (and therefore no decision was made whether to approve them). Who is responsible for approving edits?

ajk1962f

Hữu ích?

more options

See also:

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Thank you, @cor-el, but your additional links don't appear to answer my question about who approves article edits--unless I've missed something. I look forward to having this particular question answered.

ajk1962f

Hữu ích?

more options

That are members of the knowledge base reviewers group.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Yes, I see. Thank you. And thank you, @AliceWyman, for approving it.

ajk1962f

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.