Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Refreshed Firefox, now can't find my passwords/logins (I also synced, still nothing). I'm a beginner, please advise. thanks

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Refreshing FF was suggested as my iMac would take a long time to start. I did try safemode and realized by refreshing, I could add back the addons I want and leave others. But now I can't find my login/passwords. The page is blank! I wish I had written them down, this is a nightmare. I hope someone has a suggestion to help me find them. I have the folder on my desktop of old FF data but it's a bunch of stuff I don't know what to do with. thank you so very much for reading and helping!!!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

I have located some profiles but none of them have my updated/current passwords, just older versions. I see some passwords from 2019 which is better than nothing but still not enough. Thank you for the articles, I am such a novice that I don't know how to follow along with all the possible instructions. Hoping someone can make this easier, I don't want to give up. Thank you!

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.