Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Auto execute 'debugger' statement when 'inspect element'?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

Since firefox version 86.0, 'debugger' statement is not executed automatically after I press inspect element. This cause the page I am debugging on not paused

I want the page to pause when I press 'inspect element', as I am working on some website that automatically redirect to another page when I press 'inspect element'.

How can I enable back this feature? Thanks.

Since firefox version 86.0, 'debugger' statement is not executed automatically after I press inspect element. This cause the page I am debugging on not paused I want the page to pause when I press 'inspect element', as I am working on some website that automatically redirect to another page when I press 'inspect element'. How can I enable back this feature? Thanks.