Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pop up messages

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is it possible to block the messages now popping up at the bottom of the Firefox search page? I am not interested in Firefox's politics and do not want to receive them. Thank you.

Is it possible to block the messages now popping up at the bottom of the Firefox search page? I am not interested in Firefox's politics and do not want to receive them. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I assume you talk about the snippets on the Firefox Home page. You can set in "Options/Preferences -> Home" what content to show on this page.

See also: