Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Netflix

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I can't play video on Netflix.

I get the message "Firefox is installing components needed to play the audio or video on this page. Please try again later."

I have searched previous threads and tried the suggested fixes but nothing works. I can play Netflix perfectly fine in other browsers I tested.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.