Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ubuntu Firefox update 85.0 lost my printer

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mrbjnu

more options

After firefox updated to 85.0 and added a new printer interface it will not print. everything else still prints fine and even when going back to the system dialog box it still will not print. It acts like it is going to print but nothing prints. I can save it to PDF and print okay but not to my printer directly.

Now firefox has updated my other ubuntu computer and it too will not print!!!!! Help!

Được chỉnh sửa bởi mrbjnu vào

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Here is what I get when I do ctrl+p. Can you a similar screenshot? see screenshot

Hữu ích?

more options

This sounds like it may be related to https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1695647

Does the printer show up in the http://localhost:631/printers/ and if so what is its status. If it's "suspended" or "stopped" or similar, can you change its status there?

Or maybe the "Printers" section of the system settings has something that could provide a hint about what's going on or could help get things working again?

Hữu ích?

more options

Queue Name Description Location Make and Model Status HL3170CDW HL3170CDW Brother HL-3170CDW series CUPS Idle

Hữu ích?

more options

here is my screenshot

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.