Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Forms not filling in on most sites with my address info, WIndows 10, Firefox 86 64 bit

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Forms not filling in on most sites with my address info, WIndows 10, Firefox 86 64 bit

There are addresses set up in options and Forms and Autofill. There is a checkmark next to Forms and Autofill.

Just not filling in forms, not sure why.

Thoughts?

Only add-in is Ublock Origin

Thank you Peter

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you provide sites that you are having issues with so that we can try and replicate?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.