Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crash Report when attempting to launch Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello all,

Last night I closed Firefox with more tabs opened than I should have (I was having screen issues) and turned my computer off.

Today Firefox doesn't open. I have restarted the computer, made a clean install from the Firefox download page, and made sure Linux was up to date (I am running Linux Mint 19.1). Attached are a screenshot and report ID: Crash ID: bp-f0205e31-aeab-4928-9462-9b4e30210305

I would really appreciate any help. Thanks in advance.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

That is a problem with the color profile of your display monitor that is either too large (OOB) or incompatible with Firefox.

  • signature:
    Firefox 86.0 Crash Report [@ qcms_data_create_rgb_with_gamma ]

There is a bug report about this issue, fixed for 88 and approved for 87.0b3 (current beta should have it).

  • Bug 1694670 - Linux startup crash in [@ qcms_data_create_rgb_with_gamma]

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.