Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

2-Factor Authentication

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Eusebiu Ardelean

more options

Hi My question is:"Protect your Firefox account with 2-step verification" My system is windows10, 64 bit, install firefox version 86 My phone is iphone xs max install twilio authy version 24.4.4 I cannot set up two-step verification, scanning and typing all failed!!! What should I do, I want to use authy

Hi My question is:"Protect your Firefox account with 2-step verification" My system is windows10, 64 bit, install firefox version 86 My phone is iphone xs max install twilio authy version 24.4.4 I cannot set up two-step verification, scanning and typing all failed!!! What should I do, I want to use authy

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Please see attachment