Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open more than one tab in new window

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi papalui

more options

bold text I have a main window where I have pinned some websites and do my main work in. The problem is when I open a New Window (Ctrl+N), in it I cant seem to open more than one tab as all the new tabs get redirected to the main window.

Giải pháp được chọn

Ok am embarresed cause I had this extention active and forgot about it (Aggregate Tabs to Main Window ) . Wasted hours messing with about:config and forums.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

what I mean by redirected is that those new tabs opened in window 2 get automaticly moved to window 1 (main). So basicly I cant have more than one tab in any window other than the main one.

more options

Giải pháp được chọn

Ok am embarresed cause I had this extention active and forgot about it (Aggregate Tabs to Main Window ) . Wasted hours messing with about:config and forums.