Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I run/open any add-on ?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1328143. Please follow up there, thanks.]


I am not able to figure out on how to open the respective add-ons User Interface.

  • Bulleted list itemI have installed some add-ons like 'HTTPS Everywhere' , 'Nord vpn' etc...
  • Bulleted list itemWhen I visit the add-ons tab in the menu section on the upper right section of Firefox, it does not show on how to run it or open it.
  • Bulleted list itemI have been searching this on the internet but couldn't find any information...

Hope the Firefox team will help, Thank you

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào