Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

websites saying my browser needs to be updated but it already is

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

sometimes when i go to certain sites i use often, it says i need to update my browser to use certain features, but i already did update my browser to the latest update, apparently many websites keep saying im still in firefox 78 when i try to update it says its already updated to the latest version, is there any way to fix this without reinstalling firefox.

sometimes when i go to certain sites i use often, it says i need to update my browser to use certain features, but i already did update my browser to the latest update, apparently many websites keep saying im still in firefox 78 when i try to update it says its already updated to the latest version, is there any way to fix this without reinstalling firefox.

Giải pháp được chọn

Your System Details shows:

Windows 10
Firefox 78.0


Websites say that Firefox is outdated or incompatible even though it's the latest version

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-reset-default-user-agent-firefox

You can check out at the browserspy website how websites see you:

http://browserspy.dk/browser.php
http://browserspy.dk/headers.php
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Your System Details shows:

Windows 10
Firefox 78.0


Websites say that Firefox is outdated or incompatible even though it's the latest version

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-reset-default-user-agent-firefox

You can check out at the browserspy website how websites see you:

http://browserspy.dk/browser.php
http://browserspy.dk/headers.php