Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox shitcode being shit again, VCRUNTIME140_1.DLL edition

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I dont know why its giving me shit today, but it broke today. Got the error when opening a link in outlook, help would be appreciated.

I dont know why its giving me shit today, but it broke today. Got the error when opening a link in outlook, help would be appreciated.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You've deinstalled some application that also have been using this DLL and it removed it.

  1. Enter here: https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
  2. From the section Visual Studio 2015, 2017 and 2019 download the following executable file: vc_redist.x64.exe
  3. Install this file
  4. Restart the computer and run Firefox
more options

did that with a autoinstaller, still giving me the same shit about the error.

more options

Did you try to reboot the computer ?