Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I turn off the "Your Friendly Reminder: How To Complete Your Sync Setup" email reminders?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KT

more options

Every time I resync Firefox, I get these "Your Friendly Reminder: How To Complete Your Sync Setup" emails. I'd like to stop getting them; but I don't see an unsubscribe option.

How do I stop getting "Your Friendly Reminder: How To Complete Your Sync Setup" emails?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'm still having this problem.

My job has me constantly working in different offices, so I'm constantly needing to sync to Firefox on a new computer then completely unsyncing a few days later at the end of the job. I do this several times a month, every month.

These "Friendly Reminders" are unnecessary and annoying, especially because (1.) there's no "I don't need a reminder" option, (2.) there's no unsubscribe option on the reminders, (3.) there are two reminders.

It reminds me of a Mitch Hedberg joke, "When someone hands me a flyer, it's like they're saying, 'Here, you throw this away.'"

Is there a Feature Request page?

Được chỉnh sửa bởi KT vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.