Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

keyboard double typing everything, only in firefox browser

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

rerecceeccnnettllyy wwhheenneevverer ii eenntterer ffiirreeffooxx bbrroowwsseerr, tthhee kkeeyybbooaarrdd ddoouubbllee ttyyppeess eevvereryytthhiinngg lliikkee tthhiiss. ii hhaavvee ttoo uussee aarrrrooww kkeeyyss anandd bbaacckk ssppaaccee aallll wwoorrddss , eevveenn ppaasssswwoorrddss. IIff ii uussee aannootthherer bbrroowwsseerr iitt ddooeess nnoott hhaappppeenn. II rreecceennttllyy ddoownnllooaaddeedd tthhee uuppddaatteess hhooppiinngg tthhaatt wwaass tthhee pproobblleemm, bbuutt iitt hhaassnn'tt ffiixxeedd iitt. HHeellpp ??

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.