Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

open local file using cmd line while passing javacript parameters in url

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I am trying to get this command to work

"C:\Program Files\Firefox Developer Edition\firefox.exe" -url "C:\page.html?parameter=hi"

this results in firefox navigating to file:///C:/page.html%3Fparameter=hi

I have to manually change the %3F to ? to get it to work. I noticed everything works fine when navigating to a web based url with js parameters. It only seems to be local file problem. Can someone point me to a solution?

Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.