Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Playing Mjpeg video stream from Foscam and DLink cameras

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I am not able to see live Streaming MJPEG video from both of my cameras on my new Samsung S21 Ultra. I had an S10 Plus and Firefox played both cameras video stream just fine. Odd thing is FireFox Focus plays both video streams like I experienced on my S10. But I have to login manually every time. I want to have the convenience of reg FireFox remembering user names etc. Any help is appreciated.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.