Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Graphical Corruption on ubuntu 18.04

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi spartan_099_halo

more options

I was using my browser just fine until today. Whenever i open it, the whole window becomes corrupted. Its impossible to read the screen when its in that state. However, when i open it on safe mode, the screen its just fine. No corruption or anything. I already cleared the startup cache, closed tabs and checked for updates and nothing seems to work. I installed the snap version of firefox from ubuntu software and its just as corrupted as the integrated one. Please i need help. Here's the log from normal mode and safe mode

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

Hữu ích?

more options

cor-el said

You can try to disable hardware acceleration in Firefox. Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

Thanks a lot. It did help. However i would still like to know what is causing this problem to appear

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.