Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox and Smarkets font problem

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Everything was fine till today. Smarkets website looks like crap and only this one. What's interesting, it looks all right when I untick allow pages to use their own fonts button. That's strange. Unfortunately, the rest of website do not look good. I cannot use Smarkets anymore as this is just unreadable. Please compare the same website open i FF and Chrome.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Could be as issue with downloadable fonts.

Make sure you allow pages to choose their own fonts.

  • Options/Preferences -> General: Fonts & Colors -> Advanced
    [X] "Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above"

If you use uBlock Origin make sure not to "block remote fonts".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.