Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

print

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

Hi I can't print since 2 weeks, Firefox is not able to do preview. I have to close the page because it's jam. Need to downlaod the pdf and print with acrobat which it's too manipulation :) Anyone have this problem? Using a mac Thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you open an issue at https://bugzilla.mozilla.org/ for the devs to investigate, and comment here to provide a link to the issue you open so that I can find it?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.