Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

High Jacking of my FF

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hi, FF Community,

It seems that almost every time I change to another screen, I get the "FF is not your current browser, would you like to make FF your ...."

I suspect that Microsoft Edge s the culprit, but but what ever I try to remove Edge from my computer, nothing works.

Does anyone have a fix for this maddening problem?

Please note, that I am not a computer whiz, so esoteric terminology leaves me scratching my head with a hind foot.

I have triple checked my computer for a virus, and it is clean.

Thank you, Nick M.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.