Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Webgl not working firefoxv52 for win xp :-( 2021

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi massimo77mr

more options

Webgl not working firefoxv52 for win xp :-( 2021 is possible resolved?thanks you?

Webgl not working firefoxv52 for win xp :-( 2021 is possible resolved?thanks you?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can see in the screenshot in your first reply that shows the graphics section on about:support that there is a problem with WebGL (possibly OpenGL), so you would have to look into what is reported. Support for Windows XP has stopped quite some time ago, so it is probably hard to fix this.

I assume that you already have the latest graphics display and DirectX drivers ?

more options

yes CPU Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family

     Driver Name: igxprd32.dll

DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)

does (opengl) exist for this chipset? Why was everything working fine last month?