Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

THUMBNAIL ISSUE

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi, realise this is not probably a Firefox issue,but would appreciate any advice. Of late when i select "Copy" a photo sent to me via email ,it only copies as a thumbnail not the actual photo, it used to to copy ok but not now for some reason. My workaround is to select "Copy image as" which then opens up a droplist from MyPC,give it a name and it copies ok,but its a bit long winded .

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.