Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

LastPass auto logout ability lost with FF v86.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

I have LastPass extension on FF v86. It will logout of LP if I close the browser.

However if I leave my PC unattended for >10 minutes LP is supposed to auto log off. I have checked the settings in LP and they are set correctly.

LP still functions as it should when using the Opera browser.

I have reinstalled the LP extension. No change.

Thank you, Parrott_head

I have LastPass extension on FF v86. It will logout of LP if I close the browser. However if I leave my PC unattended for >10 minutes LP is supposed to auto log off. I have checked the settings in LP and they are set correctly. LP still functions as it should when using the Opera browser. I have reinstalled the LP extension. No change. Thank you, Parrott_head