Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Viewing google Gmail causes crash during page load

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi milohax

more options

When viewing gmail with my personal account, Firefox is crashing after it loads the conversations in the sidebar.

I have tried resetting, using a private window, and running in Safe Mode

Here is the crash report Id: bp-b36c8ee9-37cb-4dec-9380-2f6320210228

I can repeat this at will. I will try disabling the conversations bar using another browser and then update to see if that helps (it's not crashing when I view my work gmail).

Thanks for your help ;-)

Giải pháp được chọn

bp-6e527d68-8ae2-4cd9-b6ac-d383e0210228 bp-561c789c-3ad0-475d-aafc-d82830210228 bp-b36c8ee9-37cb-4dec-9380-2f6320210228

Signature: dlopen

Crash Reason EXC_BAD_ACCESS / KERN_CODESIGN_ERROR

This is for Sumo's Related Bugs 1582497 NEW --- EXC_BREAKPOINT crashes in dlopen in CTFontCreateWithFontDescriptor on macOS 10.14 on startup 566614 RESOLVED WORKSFORME Crash [@dlopen ] on Thunderbird startup 530017 RESOLVED INCOMPLETE Crashes [@dlopen ] on all branches, usually at startup, possibly caused by the WebEx plug-in

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

signing out of Hangouts does not help. report id: bp-561c789c-3ad0-475d-aafc-d82830210228

Hữu ích?

more options

sorry, wrong ID for the load-without-hangouts: should be report id bp-6e527d68-8ae2-4cd9-b6ac-d383e0210228

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

bp-6e527d68-8ae2-4cd9-b6ac-d383e0210228 bp-561c789c-3ad0-475d-aafc-d82830210228 bp-b36c8ee9-37cb-4dec-9380-2f6320210228

Signature: dlopen

Crash Reason EXC_BAD_ACCESS / KERN_CODESIGN_ERROR

This is for Sumo's Related Bugs 1582497 NEW --- EXC_BREAKPOINT crashes in dlopen in CTFontCreateWithFontDescriptor on macOS 10.14 on startup 566614 RESOLVED WORKSFORME Crash [@dlopen ] on Thunderbird startup 530017 RESOLVED INCOMPLETE Crashes [@dlopen ] on all branches, usually at startup, possibly caused by the WebEx plug-in

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Hi Fred, thank you for looking at this :-)

Still crashing with a new empty profile. id: bp-c500e9f2-cad4-492d-b09f-cc9080210302

I did the following:

1. open Profile Manager (about:profiles)
2. created a new profile, TEST
3. Launched a new browser with that profile (from Profile Manager)
4. Visited mail.google.com and logged in
5. Let the page load, browser crashes
6. Submit the bug report and restart Firefox
7. Page reloaded, and crashed again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.