Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook går långsamt pga en web-sida eller ett script

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Hur gör jag för att förhindra att web-sidor eller script gör att facebook låser sig/går långsamt? Först märker jag att det börjar gå långsamt sen dyker en gul ruta upp som säger att det är en web-sida eller ett script som gör att det går långsamt och frågar om jag vill stoppa den. Jag trycker alltid på "stoppa den" men problemet kvarstår. Det enda jag kan göra är att stänga facebook och sen öppna på nytt, men det tar inte lång tid innan samma problem uppstår igen.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.