Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm getting an error just blocking the URL I specified

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

hello, I'm trying to block the url with windows (GPO), but I get a strange error: I can enter the url address I set while surfing the site, without blocking. But when I try to enter the url address directly or when I refresh the page, the blocking screen comes up.

Video: https://streamable.com/ayxhj6


File path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\WebsiteFilter\Block/19 Strink Value: *://*.crello.com/tr/user/settings/account/*

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.